Κεντρική

ΦΕΚ Α 40 3534/2007 Περί άδειας λειτουργίας συνεργείων

Αρθρο: 20
Τίτλος Αρθρου: Ρυθμίσεις για συνεργεία εξυπηρέτησης οχημάτων

1. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας για τα συνεργεία συντήρησης και
επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που
λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό
διάστημα πριν την 25.2.1988, έλαβαν άδεια ορισμένου χρόνου με βάση τις
διατάξεις του π.δ. 224/1997 (ΦΕΚ 169 Α') και κατέθεσαν δικαιολογητικά
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 160/2005 (ΦΕΚ 215 Α'), δεν δύναται
να παραταθεί πέραν της 31.12.2009. Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η
επέκταση των εγκαταστάσεων του συνεργείου ή η μετεγκατάσταση του σε
άλλη θέση ή η οποιαδήποτε μεταβίβαση της αδείας του και πρέπει να
πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας.

2. Εντός του περιγράμματος λειτουργούντος πρατηρίου υγραερίου ή μεικτού
πρατηρίου (υγραερίου, βενζίνης, πετρελαίου) επιτρέπεται η εγκατάσταση διανομέων
πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων χρήσης
του CNG για την κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων,
καθώς και του λοιπού απαιτούμενου σχετικού εξοπλισμού, εφόσον πληρούνται
όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται από το π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218
Α'), όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 269/1998 (ΦΕΚ 196 Α'), καθώς και
οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται με την υπ. αριθ. Οικ. 5063/184/2000
(ΦΕΚ 155 Β') απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1575/1985
(ΦΕΚ 207 Α') αντικαθίστανται.

4. Οι άδειες λειτουργίας συνεργείου επιθεώρησης, συντήρησης,
συναρμολόγησης νέων οχημάτων, ελαφριάς και βαριάς επισκευής,
ηλεκτροκίνητων (συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα) και μηχανοκίνητων οχημάτων
σταθερής τροχιάς (οχημάτων τραμ), τα οποία κινούνται πάνω σε τροχιόδρομο
με σιδηροτροχιές, χορηγούνται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Οι άδειες αυτές ισχύουν για όλα τα μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
συστήματα από τα οποία αποτελούνται τα οχήματα σταθερής τροχιάς, όλα τα
συστήματα του τροχιοδρόμου για την κίνηση και ασφαλή κυκλοφορία των
οχημάτων σταθερής τροχιάς, καθώς και το βοηθητικό μηχανολογικό,
ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την κίνηση των οχημάτων στις θέσεις
εργασίας του συνεργείου.
Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου
αυτής.