Κεντρική

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία

Επιλογή της θέσης για την ίδρυση του συνεργείου από τον ενδιαφερόμενο σε συνεργασία με τον μελετητή διπλωματούχο μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό, ο οποίος θα εκπονήσει την μελέτη του όλου έργου και θα επιβλέψει την κατασκευή του.

Εκπόνηση της μελέτης.

Υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης φάσης στην αρμόδια υπηρεσία.

Διενέργεια αυτοψίας από τεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας και εφόσον η θέση κριθεί κατάλληλη για την ίδρυσή του πρατηρίου τότε η υπηρεσία γνωρίζει τούτο εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.

Υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία των δικαιολογητικών της 2ης φάσης.

Έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία. Μετά την έγκρισή τους σφραγίζεται ο προϋπολογισμός και δίνεται στον μελετητή μηχανικό.

Υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία των αποδεικτικών πληρωμής με βάση τον εγκριθέντα προϋπολογισμό.

Χορήγηση της άδειας ίδρυσης του συνεργείου.

 

Διάρκεια Έκδοσης

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών εφόσον αυτά είναι πλήρη.

 

Κόστος

Δεν μπορεί να καθορισθεί γιατί, εξαρτάται από:
Την ειδικότητα του συνεργείου (Υπάρχουν ειδικότητες που απαιτούν εξοπλισμό εξειδικευμένο μεγάλου κόστους).

Από το είδος του συνεργείου (μίας ή πολλαπλών ειδικοτήτων).

Κατά συνέπεια, ανάλογα με το είδος και τον εξοπλισμό του συνεργείου αυξάνεται και το κόστος αγοράς του εξοπλισμού του. Τούτο πάλι συνεπάγεται αύξηση του ποσού του προϋπολογισμού και των ποσών των εισφορών, καθώς επίσης και του ποσού της αμοιβής του μελετητή μηχανικού.

 

Διάρκεια Έγκρισης της καταλληλότητας της θέσης

Μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή των δικαιολογητικών (εφόσον αυτά είναι πλήρη), μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου από την έγκριση του προϋπολογισμού μέχρι και της υποβολής στην υπηρεσία των αποδεικτικών πληρωμής από τον μελετητή μηχανικό.