Κεντρική

Ημερομηνίες βεβαίωσης και εμπρόθεσμης καταβολής εισφορών 2015

Ημερομηνίες βεβαίωσης και εμπρόθεσμης καταβολής εισφορών 2015

11ος-12ος/2014 19.12.2014 2.2.2015
1ος-2ος/2015 20.2.2015 31.3.2015
3ος/2015* 20.3.2015** 30.4.2015
4ος/2015 20.4.2015 2.6.2015
5ος/2015 20.5.2015 30.6.2015
6ος/2015 19.6.2015 31.7.2015
7ος/2015 20.7.2015 31.8.2015
8ος/2015 20.8.2015 30.9.2015
9ος/2015 18.9.2015 30.10.2015
10ος/2015 20.10.2015 30.11.2015
11ος/2015 20.11.2015 31.12.2015
12ος/2015 18.12.2015 1.2.2016
* Από 1.3.2015 οι εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως.
**Οι ημερομηνίες βεβαίωσης των μηνιαίων εισφορών ενδέχεται να τροποποιηθούν.