Κεντρική

H EOBEAMM για την Κάρτα Ελέγχου Θορύβου (Κ.Ε.Θ.) μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων

Επιστολή απέστειλε η ΕΟΒΕΑΜΜ στο Υ.ΜΕ. για την Κάρτα Θορύβου. Στην επιστολή αναφέρει πως η επιτυχία του θεσμού θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη φορέων που θα τον συγκροτούν. Στη συνέχεια αναφέρει πως θα δημιουργηθούν πρακτικά προβλήματα αν θα πρέπει η ΚΕΘ να εκδίδεται σε νέες εγκαταστάσεις. Ενώ τέλος ζητά να δοθεί άδεια σε όλα τα συνεργεία μοτοσικλετών επιφάνειας 40τμ και άνω γιατί οι μετρήσεις σε αυτά είναι αξιόπιστες σύμφωνα με σχετικες μετρήσεις που διενεργήθηκαν. Η επιστολή της ΕΟΒΕΑΜΜ είναι η εξής:

Σε απάντηση του αναφερόμενου στο θέμα εγγράφου της υπηρεσίας σας και ενόψει της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 6 του Ν. 3897/2010, η Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ. σας υποβάλει τις απόψεις της αναφορικά με το ζήτημα της εξουσιοδότησης των συνεργείων που θα εκτελούν το σχετικό έλεγχο και την έκδοση της Κ.Ε.Θ.

Ειδικότερα, η Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ. θεωρεί ότι για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα εξής:

α) Ότι η επιτυχία του θεσμού της Κ.Ε.Θ. εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την ύπαρξη ικανού αριθμού φορέων που θα εξουσιοδοτηθούν για τη διενέργεια του σχετικού τεχνικού ελέγχου, όπως αντίστοιχα ισχύει για το θεσμό της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων.

β) Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 78/1988, ως ισχύει, η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια για την έκδοση άδειας λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων είναι μικρότερη από την ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια των συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων.

γ) Ότι δεν είναι σύννομο, κατά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περί ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων και περί προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά ούτε και πρακτικά δυνατόν, για προφανείς λειτουργικούς και οικονομικούς λόγους, να μισθωθούν από τους εκμεταλλευτές των συνεργείων ξεχωριστές εγκαταστάσεις, στεγασμένες ή μη, εκτός των υφισταμένων εγκαταστάσεων των συνεργείων τους αποκλειστικά για τον έλεγχο και την έκδοση της Κ.Ε.Θ.. Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρηθεί ότι είναι τεχνικά δόκιμο ο έλεγχος θορύβου να διενεργείται και σε ανοιχτό χώρο, τούτος δύναται να διενεργείται, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων του συνεργείου και δεν απαιτείται, βεβαίως, η χρήση ξεχωριστού εξωτερικού χώρου. Εξάλλου, αφενός τέτοιοι ανοιχτοί χώροι δεν υφίστανται, ουσιαστικά, εντός του αστικού ιστού, αφετέρου ουδείς πρόκειται να θέσει εαυτόν στην υποβολή άστοχων και άκαιρων δαπανών για τη μίσθωση ξεχωριστών χώρων αποκλειστικά για τον έλεγχο και την έκδοση της Κ.Ε.Θ., αυξάνοντας δραστικά τις λειτουργικές του δαπάνες ενόψει και της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης.

δ) Ότι τα υφιστάμενα σύγχρονα μέσα ελέγχου θορύβου οχημάτων (όργανα ακριβείας κατά τα διεθνή πρότυπα) επιτρέπουν την ασφαλή και ακριβή μέτρηση της ηχοστάθμης των μοτοσικλετών εντός περιορισμένου κλειστού χώρου. Σημειωτέον ότι πειραματικές δειγματοληπτικές μετρήσεις που διενεργήθηκαν με πιστοποιημένα όργανα σε συνεργεία του κλάδου μας, επιφάνειας από 30 - 80 τ.μ., καθώς και σε μη στεγασμένους χώρους (Πανεπιστημιούπολη) και τα συγκριτικά αποτελέσματα αυτών κατέδειξαν ότι υφίστανται αμελητέες αποκλίσεις (από 0 έως 2 %).

ε) Ότι ο υπό θεσμοθέτηση έλεγχος θορύβου των ήδη κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρικύκλων, και με δεδομένο ότι ο θεσμός της Κ.Ε.Θ. είναι καινοφανής στην Ε.Ε., δεν ταυτίζεται με τον έλεγχο της ηχοστάθμης των οχημάτων που απαιτείται για την έγκριση τύπου (ΥΑ 22529/18883/07-12-1998).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ. προτείνει να δοθεί, με την εκδοθησόμενη Υπουργική Απόφαση, η εξουσιοδότηση του ελέγχου θορύβου και της έκδοσης της Κ.Ε.Θ. στα νομίμως αδειοδοτημένα συνεργεία επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που διαθέτουν ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 40 τ.μ. για τη διενέργεια του ελέγχου θορύβου εντός του χώρου των ως άνω συνεργείων, άλλως να δοθεί η δυνατότητα ελέγχου θορύβου στον εξωτερικό χώρο πλησίον των εγκαταστάσεων των συνεργείου, όπως εξάλλου γίνονται αντίστοιχα οι μετρήσεις - έλεγχοι θορύβου από τα εντεταλμένα διοικητικά όργανα ελέγχου εντός του αστικού ιστού.

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος                                                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

Θεοφάνης Μπαιράμης                                                                                 Ανδρέας Βερδούλης